Στόχοι έργου

Παρουσίαση

Αξιολόγηση της καταλληλότητας του συστήματος NEMO για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου και των χρηστών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

Τελειοποίηση

Συλλογή δεδομένων για την εμπειρία των χρηστών μέσω ημερίδων και ερωτηματολογίων για τη βελτίωση του προϊόντος

Βελτίωση

Ασφάλεια στη θάλασσα για τους αλιείς, γνώση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και βιώσιμη διαχείριση των πόρων

Επικύρωση

Επικύρωση του συστήματος NEMO με συναφής φορείς (αλιείς μικρής παράκτιας αλιείας, ενώσεις αλιέων, αρχές) στην Ελλάδα και τη Μαυριτανία

Εισαγωγή στην αγορά

Ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου και δικτύου μεταπωλητών για την υποστήριξη μιας επιτυχημένης εμπορικής πολιτικής διάθεσης του συστήματος NEMO