Ασφάλεια και παρακολούθηση στην μικρή παράκτια αλιεία

Περιγραφή έργου

Το STARFISH 4.0 είναι ένα διετές πρόγραμμα (2020-2021) το οποιο παρουσιάζει ένα καινοτόμο σύστημα ασφάλειας και παρακολούθησης σκαφών μικρής παράκτιας αλιείας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της χρηματοδότησης “Sustainable Blue Economy-Βιώσιμη Μπλε Οικονομία.

Η μικρή παράκτια αλιεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) από βιολογική, οικονομική και κοινωνική σκοπιά, η οποία αποτελεί το 85% του συνόλου των αλιευτικών σκαφών. Ωστόσο, επί του παρόντος, τα σκάφη της μικρής παράκτιας αλιείας δεν παρακολουθούνται όπως τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη· κατά συνέπεια, δεν είναι γνωστό ούτε που βρίσκονται και αλιεύουν, ούτε τις ποσότητες των αλιευμάτων, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις στην ασφάλεια και την αειφόρο διαχείριση των πόρων. Για να λυθεί αυτό το κενό δεδομένων, το STARFISH 4.0 θα βοηθήσει στην προώθηση του συστήματος NEMO στην αγορά. Το ΝΕΜΟ περιλαμβάνει ένα καινοτόμο ηλιακό αναμεταδότη ενέργειας  VMS, με σύστημα επικοινωνίας IoT / δορυφόρου / GSM, Big Data πλατφόρμα λογισμικού και αποκλειστικές εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.

Το σύστημα NEMO έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση της μικρής παράκτιας αλιείας και να ενθαρρύνει την υποστήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων.

Το STARFISH 4.0 θα κάνει δοκιμαστική επίδειξη του συστήματος ΝΕΜΟ στη μικρή παράκτια αλιεία σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας στη θάλασσα. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να τελειοποιηθεί το προϊόν μέσω της κριτικής και σχολίων των χρηστών και να βελτιωθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων/εμπλεκομένων, προκειμένου να επιταχυνθεί η εισαγωγή του στην αγορά ένα έτος μετά το τέλος του έργου.

Αυτή η επίδειξη του NEMO θα υποστηρίξει τους αλιείς στην ανάπτυξη νέων πρακτικών και στην υιοθέτηση νέων 4.0 τεχνολογιών, προωθώντας μια νοοτροπία συμμόρφωσης και αειφόρου διαχείρισης. Οι διαχειριστές της αλιείας και οι επιστήμονες θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της μικρής παράκτιας αλιείας, οι οποίες θα αποτελέσουν πολύ σημαντικά εργαλεία στη λήψη αποφάσεων για την καλύτερη αειφόρο διαχείριση των πόρων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – μικρή παράκτια αλιεία παγκοσμίως

%

των παγκόσμιων αλιευμάτων

%

των 120 εκ. ανθρώπων που απασχολούνται στην αλιεία

αλιείς

%

των παγκόσμιων ιχθυοαποθεμάτων υπερεκμεταλλεύονται ή καταρρέουν

%

των αλιευτικών σκαφών παγκοσμίως

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – μικρή παράκτια αλιεία στην Ευρώπη

%

των αλιευτικών σκαφών στην Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα

Περίπου αλιευτικά σκάφη (κάτω από 12 μέτρα) υπολογίζονται στην Ευρώπη

Περίπου αλιευτικά σκάφη (κάτω από 12 μέτρα) υπολογίζονται στην Ελλάδα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ για το πρόγραμμα STARFISH 4.0

σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας θα συμμετάσχουν

χρόνια διάρκεια